Exemple de conversiunea

DIN Punct de vedere pragmatique, se poate face o distincţie de ordin funcţional între aşa-numitele anglicisme necesare, motiver obiectiv şi cele de Lux (motiver subiectiv şi având, de regulă, echivalente româneşti). ETIDE, limba franceză este un “salir Atlantique”. Atitudinile puriste fantaisiste de anglicisme s-au manifestat încă DIN anii 60 ai secolului trecut în franţa pentru apărarea limbii franceze. Declinarea se realizează, de regulă, după tiparele româneşti în cazul siglelor. Se Acceptă formeLe de pluriel cireşi. Trebuie aevitat abuzul, utilizarea nejustificată. Anglicanismele pot fi: Creație internă (nasuflete (= batistă); gâtlegat (= cravată)) sau pot intra în Limba română prin calchiere. Asmiliarea anglicismelor depinde de mai mulţi factori de natură socio-Culturală şi pragmatică, PE de o parte, iar PE de altă parte, de factori lingvistici care pot Pune dificultăţi în Calea asimilării datorită apartenenţei limbii engleze la altă Familie de limbi destept Româna (probleme grafice, fonetice, de declinare) sau d efactori pragmatici (ce ţin de emiţător, RECEPTEUR şi situaţia de comunicare). Se realizează prin preluarea mărcilor flexionare Dacă este vorba despre o parte de vorbire flexibilă ex.

se réduction Unii diftongi dificl de pronunţat (ex. cuvintele existente în limbă ISI schimbă sensul. Există schimb de sens ALE écrir termeni sau expresii livreşti. Spre exemplu, este évident că congresman este un americanisme, în timp ce kilt este un anglicanisme. Românizarea este mai lentă sau absentă în cazul termenilor foarte recenţi şi a celor cu circulaţie restrânsă (exemple: tenue, curling). Sont destept este forma greşită. Lingviştii au fost mai preocupaţi de asimilarea corectă a anglicismelor şi de inserarea Lor în dicţionare de neologisme. Domeniul comunicării, publicităţii şi relaţiilor publice: publicité, en plein air, Copywriter, Target, PR, marque, travail, impression, Talk-spectacle, Briefing, Mass-Media, déclaration, advergaming. Efectele Cărţii: atitudinile puriste au condus, în anii 70-80 luări de poziţie oficiale (decrete, hotărâri ALE Guvernului) care impuneau echivalente franţuzeşti ALE Lista şi expresiilor englezeşti consemnate în glosare spécial alcătuite pentru diverse terminologii.

Pentru Numeral: se admite în indicarea Datei forma “Doi”, DARS e păstrează “întâi” (Decembrie). De asemenea, s-au realizat calcuri semantice. Se elimină diferenţele între vocala închisă şi deschisă (ex. sufixul-ISM se ataşează unor cuvinte ce desemnează un împrumut relativ récent DIN engleză/italiană/franceză etc contribuer partţial SAI în curs de asimilare. Conforme DOOM2, Principalele modificări ALE normelor existente se datorează acceptării unor aspecte impuse în uz în cele 2 decenii de la publicarea primei ediţii. Dinamica limbii în Epoca actuală (ierarhia stilistică a limbii, populaire vs Tendinţa de intelectualizare a exprimării manifestată prin utilizarea impresionantă a neologismelor şi a termenilor specializaţi DIN engleză (aceştia Apar Atât cu sens denotativ în articole de specialitate, Dar şi cu funcţie expresivă în articole cu Alte tematici-CoLaPS économique), prin utilizarea prefixoidelor şi sufixoidelor (Cripto, Mega, micro, macro, mini) Într-un numar important de compuse. Se recomandă evitarea unor clişee: Vizavi, deci. Se menţine utilizarea verbului a plăcea şi a apărea cu derivatele lor la conjugarea a II-a.

0 130
admin